Algemene voorwaarden GT Totaalverhuizingen

Dit zijn de algemene voorwaarden van GT Totaalverhuizingen vof (“GT Totaalverhuizingen”). Het adres van GT Totaalverhuizingen is ‘s-Gravenpolderseweg 43, 4462RA Goes, met het KvK-nummer 76324680.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@gttotaalverhuizingen.nl of per post: GT Totaalverhuizingen vof, ‘s-Gravenpolderseweg 43, 4462RA Goes.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Onze dienstverlening bestaat uit het ondersteunen bij het verhuizen van senioren.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen GT Totaalverhuizingen en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.gttotaalverhuizingen.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. AlledoorGTTotaalverhuizingengemaakteaanbiedingenenofferteszijnvrijblijvend,tenzijanders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. AlsdeOpdrachtgeveraanGTTotaalverhuizingengegevensverstrekt,magGTTotaalverhuizingenervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. GTTotaalverhuizingenmagdeprijsvoordedienstverleningtussentijdsverhogenalseronvoorzieneen kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. AlsGTTotaalverhuizingengenoodzaaktisomdeprijsteverhogendoordeomstandighedengenoemdin het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. DeprijsisexclusiefeventueleonkostenvanGTTotaalverhuizingenenexclusiefbtwenandereheffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgevermoetaltijdbinnenveertiendagennafactuurdatumbetalen.GTTotaalverhuizingenzal wekelijks factureren.

Algemene Voorwaarden – GT Totaalverhuizingen vof

 1. AlsOpdrachtgeverdefactuurnietoptijdbetaalt,ishijvanrechtswegeinverzuim.Opdrachtgeverisdande wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. AlsOpdrachtgeverinverzuimis,ishijtevensallebuitengerechtelijkeincassokostenverschuldigdaanGT Totaalverhuizingen. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: 15% over de eerste € 2.500;
  10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 3. DevolledigevorderingvanGTTotaalverhuizingenopOpdrachtgeverisonmiddellijkopeisbaarals: a. Opdrachtgevereenbetalingstermijnoverschrijdt;
  b. Opdrachtgeverfaillietisverklaardofinsurseancevanbetalingverkeert;
  c. Opdrachtgever(vennootschap)ontbondenofgeliquideerdwordt; d. Opdrachtgever(natuurlijkpersoon)ondercuratelewordtgesteldofoverlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

 1. GTTotaalverhuizingenenOpdrachtgevergaandeopdrachtaanvooronbepaaldetijd,tenzijPartijenanders overeenkomen.
 2. Deovereenkomstkanopelkmomentzonderopzegtermijndoorbeidepartijenwordenbeëindigd.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

 1. AlsOpdrachtgevereenvooruitbetalingisverschuldigdofinformatieofmaterialenterbeschikkingmoet stellen, gaat de termijn waarbinnen GT Totaalverhuizingen de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door GT Totaalverhuizingen.
 2. Alsvoordeuitvoeringvandeopdrachteentermijnisovereengekomenofopgegeven,isditnooiteenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever GT Totaalverhuizingen eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. OpdrachtgeverkandeopdrachtnietontbindendoortermijnoverschrijdingvanGTTotaalverhuizingen.Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als GT Totaalverhuizingen de opdracht ook niet uitvoert binnen een door GT Totaalverhuizingen opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Derden

GT Totaalverhuizingen mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. GTTotaalverhuizingenzaldeopdrachtnaarzijnbesteinzichtenvermogenenvolgensdeeisenvangoed vakmanschap uitvoeren.
 2. GTTotaalverhuizingenmagdeopdrachtinverschillendefasenuitvoerenendeuitgevoerdedelen afzonderlijk factureren.
 3. AlsGTTotaalverhuizingendeopdrachtinfasenuitvoert,kanhijdeuitvoeringvandeonderdelenvaneen volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. OpdrachtgeverzorgtdathijtijdigalleinformatieofmaterialenaanGTTotaalverhuizingenverstrekt,die noodzakelijk zijn voor GT Totaalverhuizingen om de opdracht uit te voeren.
 2. AlsOpdrachtgeverdenoodzakelijkeinformatieofmaterialenniettijdigverstrekt,magGT Totaalverhuizingen de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. GT Totaalverhuizingen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat GT Totaalverhuizingen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

 1. Alstijdensdeopdrachtblijktdatvooreenbehoorlijkeuitvoeringhetnoodzakelijkisomdeinhoudvande opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. GTTotaalverhuizingenkandeovereengekomenprijsverhogenofverlagen.GTTotaalverhuizingenzal(als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. GTTotaalverhuizingenmageenverzoektotwijzigingvandeopdrachtvanOpdrachtgeverweigeren,alsdit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. GTTotaalverhuizingenmagdeopdrachtopschortenalshijdooromstandigheden(diebuitenzijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Alsnakomingblijvendonmogelijkis,kunnenpartijendeopdrachtontbindenvoorhetdeeldatnognietis nagekomen.
 3. GTTotaalverhuizingenmagnakomingvandeopdrachtopschortenofontbindenalsOpdrachtgeverzijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet GT Totaalverhuizingen dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

 1. AlsGTTotaalverhuizingendeopdrachttussentijdsopzegt,zalGTTotaalverhuizingenzorgenvoor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor GT Totaalverhuizingen extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. GTTotaalverhuizingenmagdeopdrachtdirectopzeggen(enisgeenschadevergoedingof schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgeveroverschrijdteenbetalingstermijn;
  2. Opdrachtgeverisfaillietofinsurseancevanbetaling;
  3. Opdrachtgever(vennootschap)wordtontbondenofgeliquideerd;
  4. Opdrachtgever(natuurlijkpersoon)wordtondercuratelegesteldofoverlijdt;
  5. ErissprakevaneenandereomstandigheidwaardoorOpdrachtgevernietlangervrijelijkoverzijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

 1. GTTotaalverhuizingenhoeftzijnverplichtingennietnatekomenalsersprakeisvanovermacht.
 2. GTTotaalverhuizingenkantijdensdeperiodedatdeovermachtvoortduurtdeverplichtingenuitde opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. AlsGTTotaalverhuizingenzijnverplichtingendeelsisnagekomenenalshetnagekomengedeelte

zelfstandig waarde heeft, mag GT Totaalverhuizingen het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. AllesdatGTTotaalverhuizingenlevert,blijfteigendomvanGTTotaalverhuizingentotdatOpdrachtgeveral zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. OpdrachtgevermoetallesdoendathijredelijkerwijskandoenomdeeigendommenvanGT Totaalverhuizingen veilig te stellen.
 3. AlsGTTotaalverhuizingenzijneigendomsrechtenwiluitoefenen,geeftOpdrachtgeveronvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan GT Totaalverhuizingen om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat GT Totaalverhuizingen deze terug kan nemen.

Artikel 16 – Garanties

 1. GTTotaalverhuizingengarandeertdatwathijlevert,voldoetaandegebruikelijkeeisenennormendie daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. DezegarantiegeldtnietwanneerOpdrachtgeverhetgeleverdeverkeerdgebruikt.
 3. DezegarantiegeldtooknietalsereengebrekontstaatdooromstandighedenwaarGTTotaalverhuizingen niets aan kan doen.

Artikel 17 – Onderzoek

 1. Opdrachtgevermoethetgeleverdeonderzoekenophetmomentdathijhetterbeschikkingkrijgtof wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. OpdrachtgevermoeteventuelezichtbaregebrekenbinnenveertiendagennaleveringschriftelijkaanGT Totaalverhuizingen mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan GT Totaalverhuizingen mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Opdrachtgevermoeteventueleklachtenschriftelijkenbinneneenmaandmelden.
 2. AlsOpdrachtgevereenklachtoptijdindient,schortditzijnbetalingsverplichtingnietop.
 3. AlsOpdrachtgevereenklachtlatermeldt,komthemgeenrechtmeertoeopherstel,vervangingof schadeloosstelling.
 4. Alsvaststaatdateenzaakgebrekkigisenditoptijdisgemeld,danzalGTTotaalverhuizingendegebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Alskomtvasttestaandateenklachtongegrondis,dankomendekostenvanGTTotaalverhuizingendie daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. GTTotaalverhuizingenisalleenaansprakelijkvoordirecteschadevanOpdrachtgever,dierechtstreeksen uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van GT Totaalverhuizingen.
 2. GTTotaalverhuizingenisnietaansprakelijkvoorschadedieisontstaandoordathijisuitgegaanvandoor Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. DeaansprakelijkheidvanGTTotaalverhuizingenissteedsbeperkttotdefactuurwaardemeteenmaximum van €2500,00.
 4. DeaansprakelijkheidvanGTTotaalverhuizingenisiniedergevalbeperkttothetbedragdatzijnverzekeraar in dat geval uitkeert.

5. Deinditartikelopgenomenbeperkingenvandeaansprakelijkheidgeldennietalsdeschadetewijtenis aan opzet of grove schuld van GT Totaalverhuizingen.

Artikel 20 – Privacy Statement

GT Totaalverhuizingen beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 21 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen GT Totaalverhuizingen is één jaar.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. OpdrachtgevervrijwaartGTTotaalverhuizingenvooreventueleaansprakenvanderdendieschadelijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan GT Totaalverhuizingen toerekenbaar is.
 2. AlsderdenGTTotaalverhuizingenaanspreken,zalOpdrachtgeverhemzowelbuitenalsinrechtebijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. AlsOpdrachtgevergeenmaatregelenneemt,magGTTotaalverhuizingenzelfdaartoeovergaan.Allekosten en schade die daardoor ontstaan voor GT Totaalverhuizingen, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom

 1. GTTotaalverhuizingenbehoudtallerechtenopdoorhemgemaakteplannen,documenten,afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgevermagdeinhetvorigelidgenoemdezakennietkopiëren(alsditnietvoorinterngebruikisbij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door GT Totaalverhuizingen verstrekt zijn.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Tenzijereenwettelijkeplichtofberoepsplichtistotbekendmaking,zalGTTotaalverhuizingenalle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. GTTotaalverhuizingenzaldeinformatiediedoorOpdrachtgeverisgegevennietvooreenanderdoel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als GT Totaalverhuizingen optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgeverzaldeinhoudvanovereenkomsten,opdrachtbevestigingen,offertes,rapporten,adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van GT Totaalverhuizingen niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 25 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 28 – Bevoegde rechter

Rechtbank Zeeland-West-Brabant.